شما اینجا هستید: صفحه اصلی مدیریت زمانمدیریت زمان در مدیریت بازار

مدیریت زمان در مدیریت بازار

مدیریت زمان در مدیریت بازار

میر سجاد موسوی

نسل های مدیریت زمان

اولین نسل را می توان نوشته ها و صورت های موجودی دانست .

دومین نسل تقویم ها و دفترچه های قرار ملاقات است .

نسل سوم نقطه نظر های مهمی از قبیل اولویت بندی ، توصیف ارزش ها و مقایسه ارزشمندی نسبی فعالیت های مبتنی بر روابط آن ارزش ها را در بر می گیرد .

نسل چهارم که کاملا متفاوت است بر حفظ و حراست و خود جوشی زندگی تاکید دارد . این نسل می گوید که مشکل مدیریت زمان کیفیتی بیرونی نیست بلکه اداره اوضاع و شرایط خویش و توجه به خود است . به جای این که اشیا و زمان را مورد توجه قرار دهد به حفظ و گسترش روابط و تحقق نتایج می اندیشد . در واقع می کوشد تناسبی بین بازار و قابلیت تولید بر قرار کند .

 

ابعاد مدیریت زمان در بازار

این موضوع نتیجه نسل چهارم است .

دو معیار اصلی در تقسیم بندی زمان مد نظر است : فوریت و ضرورت .

فوریت به کارهایی که مستلزم توجه فوری است ربط دارد و ضرورت به نتایج کارها مربوط می شود .

چهار بهد برای مدیریت زمان در بازار وجود دارد :

(1کارهای فوری و ضروری

(2کارهای فوری و غیر ضروری

(3کارهای غیر فوری و ضروری

(4کارهای غیر فوری و غیر ضروری

زمان و وظایف مدیریت بازار

مدیریت بازار فرآیندی برای شناسایی و پیش بینی و ایجاد و تامین نیازها و خواست های مشتریان برای محصولات و خدمات است .

وظایف مدیریت بازار : شناسایی نیازهای بازار ، خرید ملزومات و تجهیزات ، فروختن محصولات و خدمات ، برنامه ریزی محصول و خدمت ، قیمت گذاری ، توزیع ، تحقیقات بازار ، تجزیه و تحلیل فرصت ها ، مسئولیت اجتماعی

*http://sheshmim.com/Articles/ArticleViewer.aspx?articleId=211